۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

اطلاعیه - درباره فعالیت جریان انحرافی علیه حزب تودۀ ایران

به دنبال اطلاع مورخ 15/4/1389 به مبارزان توده ای و دوستان حزب در مورد عملکرد جریان انحرافی علیه حزب تودۀ ایران که در سایت "راه حزب" اعلام گردیده است. بدین وسیله ما بار دیگر عدم قانونیت جریان انحرافی که زیر نام حزب تودۀ ایران با موضع گیریهای مغایر با مشی سیاسی و برنامه حزب ما نظرات انحرافی و مشی اپورتونیستی خود را تبلیغ و ترویج می کند و با این روش مذموم به اعتبار حزب تودۀ ایران لطمه زده است را به اطلاع می رسانیم تا همه رفقا و دوستان و هواداران حزب و همه نیروهای ملی، دموکراتیک و مترقی را متوجه موضوع کنیم.

درباره موضع گیری ها و فعالیت سیاسی مدعیان حزب ما که می کوشند در راه هدفهای اصلی خود از نام حزب تودۀ ایران سوءاستفاده کنند و با زیرپا گذاشتن ایدئولوژی و مشی سیاسی برنامه حزب ما هیچگونه پیوندی با مشی انقلابی و حال حزب تودۀ ایران ندارند و با وجود اینکه عملأ با گستاخی برنامه ارضی مصوب کنگره حزب ما درمورد مسئله "زمین" و نیز تشکیل جبهه ضد استبدادی با نیروهای دموکرات و قشرهای زحمتکش جامعه ما را کان لم یکن اعلام کرده اند و با موضع گیری متناقض و روش سازشکارانه در جهت مخالف شعار محوری حزب ما یعنی طرد حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" و سمت گیری در جهت سازش با یک بخش سرمایه داری بزرگ در مجموع هفت بار در انتخابات فرمایشی و غیر دموکراتیک رژیم شرکت کرده اند و جانب یک جناح از نمایندگان سرمایه داری بزرگ را گرفتند و همکاری با تشکل های سیاسی آنها را در یک جبهه ممکن و لازم شمردند.

با توجه به این سیاست و موضع گیری های سازشکارانه که هدف آن انجام رفرم در چارچوب نظام حاکم است و با اهداف استراتژیک و تاکتیک برنامه ای حزب ما متضاد می باشد و در عمل هدف استراتژیک برنامه ای حزب ما یعنی لزوم ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک را به موضوعی منتفی شده تبدیل می کند.

به این دلیل های ساده و روشن چون مشی اپورتونیستی جریان انحرافی مخالف با مشی مردمی و اصولی حزب تودۀ ایران است، لذا فعالیت جریان انحرافی زیر نام حزب تودۀ ایران اعتبار و قانونیت ندارد و نمی تواند به عنوان سیاست رسمی و مواضع اصولی حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر ایران محسوب شود.

مدافعین برنامه های اصولی حزب تودۀ ایران برای دگرگونی های بنیادی جامعه ایران

8 مهر ماه 1389