۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

جریان انحرافی و گرایش سازمانی آن علیه حزب توده ایران

برای اطلاع از عملکرد جریان انحرافی و تلاش عناصر سازشکار که کوشیدند با توسل به شیوه های توطئه گرانه از تشکیل ششمین کنگره حزب جلوگیری به عمل آورند تا فعالیت سازشکارانۀ خود را همچنان زیر نام حزب توده ایران ادامه دهند. در این زمینه این توضیح ضروری است که خطرناک ترین جریان انحرافی در سرتاسر تاریخ حزب که در شرایط کنونی زیر نام حزب توده ایران نظرات معیوب خود را به جنبش ضداستبدادی مردم کشور ما عرضه داشت. سمت گیری و عملکرد سازشکارانۀ عناصر راست است که از شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم و کشاندن اعضای حزب به سفارتخانه های رژیم، برای اینکه در انتخابات به نامزدهای یک جناح از بورژوازی بزرگ موسوم به اصلاح طلبان رای دهند، تا تشکیل جبهه با تشکل های سیاسی آنها میسر گردد، آغاز شده و به نفی شعارها و اهداف برنامه ای حزب توده ایران انجامیده است.

این عناصر می کوشند در راه سازش با بورژوازی بزرگ برای تامین فعالیت آزاد و قانونی در کشور، حزب کارگری - توده ای ما را به یک حزب رفرمیست در خدمت بورژوازی از انواع احزاب غیرمارکسیستی مانند احزاب سوسیال دموکرات اروپا و حزب لیبوریست انگلیس مبدل کنند.

سازشکاران در زمینۀ فعالیت سیاسی با اتخاذ سیاست سازش با یک جناح از بورژوازی بزرگ، تنها به شیوۀ شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم دل خوش کرده و با دنباله روی از جریانها و سازمانهای سیاسی اصلاح طلبان که از نمایندگان یک بخش سرمایه داران بزرگ تشکیل شده، جز شرکت در انتخابات رژیم به بهانۀ سازماندهی و بسیج توده ها، وظیفه ای برای خود نشناختند و در زمینۀ کار تشکیلاتی و وظایف اساسی حزب طبقه کارگر، بویژه کار سازمانی پنهانی و فعالیت سیاسی - سازمانی غیرمتمرکز منطبق با شرایط خفقان در درون کشور را به فراموشی سپرده اند. چون در رابطه با این وظیفه سازمانی واضح است که، طبقه کارگر بدون سازمان قادر به انجام رسالت تاریخی خود نیست.

برای اینکه به عمق خرابکاری و ماهیت سازشکاران که در رهبری حزب جای گرفته اند پی برد، در اینجا جا دارد که موضوع مخالفت با تشکیل ششمین کنگره حزب را بشکافیم و سمت گیری و عملکرد عناصر راست را بیان کنیم.

آنچه را در زمینۀ اصل مطلب یعنی اختلاف میان حزب ما و سازشکاران باید ذکر کرد این است که برای حل این مسئله که هیئت اجرایی با سمت گیری راست روانه و شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم به موضع رفرمیستی افتاده است و با یک جناح بورژوازی بزرگ در حاکمیت رژیم سازش کرده است و به جای نیروهای دربرگیرنده جبهۀ ضداستبدادی خواستار تشکیل جبهه با تشکل های سیاسی آنها شده است. این موضع گیری در حزب و کمیته مرکزی مطرح می شد. به خاطر این موضع گیری در پلنوم کمیته مرکزی (مرداد 1386) تشکیل ششمین کنگره حزب تصویب شد و 6 نفر از اعضای کمیته مرکزی را برای تدارک ششمین کنگره تعیین و تائید کرد تا از طریق کنگره برای مسائل مورد اختلاف بر سر مشی سیاسی حزب راه حلی پیدا شود. (نگاه کنید به اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی، 16 مهرماه 1386، پیوست 1)

ما در این امر که قاضی ما کنگره حزبی است و با خرسندی برای استقبال از تشکیل کنگره آماده می شدیم، تشکیل کنگره را گام مهمی در راه تکمیل و تثبیت بهترین سنن حزب و ترکیب رهبری آن درنظر می گرفتیم.

ما عمیقا معتقد بوده و هستیم که کنگره حزبی وقتی می تواند آغاز مرحله نوین و بالاتری از زندگی حزب باشد که با تامین مشارکت اعضای حزب در تعیین سرنوشت حزب همۀ مسائل حزبی در این مرجع داوری با آزادی تمام مورد بررسی قرارگیرد. (نگاه کنید به نامه های پیوست 2و3 دررابطه با تشکیل ششمین کنگره حزب ما)

ولی با کمال تاسف باید بگوئیم تصمیم تدارک و تشکیل کنگره از جانب سازشکاران برای اینکه از تشکیل کنگره جلوگیری به عمل آورند ملغی شد. چون واقعیت آن مخالفت با شرکت اعضای حزب در تعیین سرنوشت حزب بود و بویژه اینکه در کنگره عملکرد و عقیدۀ باطنی آنها که هیئت اجرایی خود از نقض کنندگان اصلی مصوبات کنگرۀ پنجم حزب ما بوده اند رو می شد.

در این مدت سازشکاران با شیوۀ توطئه گرانه با مبارزه ای که در حزب و حوزه های حزبی علیه عقاید انحرافی انجام می گرفت مخالفت می کردند و درواقع دلیل نقض تصمیم کنگره ترس از برملا شدن چهرۀ واقعی این حضرات بود که مشی سیاسی و برنامه مصوب پنجمین کنگرۀ حزب را زیر پا گذاشته اند. زیرا که تصمیمات کنگره برای همۀ اعضاء و ارگانهای حزبی لازم الاجراست و هیچ کس حق ندارد این تصمیمات را لغو کرده و یا آن را تغییر دهد.

بنابراین کمیته مرکزی که از طرف کنگره برگزیده شده است، مجری تصمیمات کنگره می باشد و در برابر کنگره مسئول و پاسخگوست.

دربارۀ امتناع از دعوت کنگره باید بگوئیم سازشکاران به این نتیجه می رسند که تن در دادن به تشکیل کنگره حزبی حکم طرد آنها از صفوف حزب خواهد بود. برای آنها تشکیل جلسه ای بنام پلنوم وسیع بجای مرجع کنگره که از نمایندگان برگزیده اعضای حزب تشکیل می شود و حق نمایندگی داشت، وسیله ای بود برای تثبیت این حضرات در درون حزب تا به فعالیت انحرافی خود زیر نام حزب ادامه دهند.

در اینجا باید به این تلاش توطئه گرانه اشاره کنیم که بدترین رفتار آنها نیز جمع آوری افراد به اسم پلنوم وسیع بجای کنگره بود. (نگاه کنید به نامه پیوست 4 در این رابطه)

اجراکنندگان توطئه برای رسیدن به مقاصد خود این هدف را دنبال کردند که کاملا حساب شده بود و برای تاثیر روی افراد دعوت شده محاسبه شده بود. این مدعیان رهبری حزب، با ظاهر دفاع از حزب ولی در واقع برای مقابله با اندیشه حزبیت با زیرپا گذاشتن پرنسیپ های حزبی به قصد فریب دادن این افراد از قبل برای اینان دربارۀ اختلاف حزب ما با عملکرد خودشان که می کوشیدند حزب را به انحراف بکشانند و حامل نظرات انحرافی به درون حزب ما می باشند، ذهنیت ایجاد کرده و کوشیدند با این شیوۀ متحجر افراد ساده لوح را با ایجاد کیش شخصیت فلان فرد بفریبند و آنان را آلت دست خود کنند.

در اینجا می توان بطور آشکار "اپورتونیسم تشکیلاتی" سازشکاران که در عمل به اپورتونیسم در تمام عرصه ها می انجامد را دریافت.

با آنکه در این جلسه امکان داده نشد تا عملکرد هیئت اجرایی دربارۀ مسائل حزبی مورد بررسی قرارگیرد. با این حال با افشاگری مختصر عقیدۀ باطنی مدعیان سازشکار به افراد حاضر در جلسه نمایانده شد.

روشن است هدف مدعیان سازشکار جلوگیری از تشکیل کنگره برای ادامه فعالیت سازشکارانه زیر نام حزب توده ایران و مارکسیسم - لنینیسم برای لطمه زدن به اعتبار حزب ماست تا نظرات و عقاید انحرافی ناقل سیاست بورژوایی را که با جامعه و مبارزۀ مردم زحمتکش ایران علیه طبقات ارتجاعی و استبداد مذهبی حاکم کمترین رابطه ای ندارند را اشاعه دهند.

در این زمینه باید بگوئیم حزب ما در جریان زندگی گذشته خود هرگز با چنین مسائلی از جریان ناسالم درون حزبی روبرو نبوده است. رسوخ نظریات انحرافی در حزب در نتیجه دشواریهای ناشی از یورش رژیم به حزب ما و نیز فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و تحت تاثیر عوامل عینی و ذهنی در شرایط موجود عینی مهاجرت پدید آمده است. در این باره در نوشته "توضیحی دربارۀ فعالیت ترویجی- سیاسی ما در شرایط کنونی" که در سایت "راه حزب" منعکس گردیده به این پدیده اشاره شده است. رفقا و علاقمندان می توانند آن را مطالعه کنند.

ولی البته در حزب ما موارد نقض اصول و موازین سازمانی درونی حزب وجود داشته است. از نمونه های آن گروه خلیل ملکی عامل شرکت نفت انگلیس و گروه مائوئیستی قاسمی و فروتن و سپس گروه وازدگان و مرتدین بابک امیرخسروی بود.

هر سه این گروه ها می کوشیدند حزب را از راه اصلی خود منحرف کنند و به راههای، همکاری با شرکت استعماری نفت انگلیس و جریان ضد کمونیستی مائوئیستی و سازشکاری با نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی بکشانند و از میان ببرند، ولی این گروه ها افشاء گردیدند و از صفوف حزب طرد شدند.

هر سه این گروه ها برخلاف ادعاهای اولیه خود، راه ارتداد را پیش گرفتند و با نیروهای خیانتکار متحد شدند تا حزب کارگری - توده ای ما را بکوبند.

قابل ذکر است چند سال قبل بابک امیرخسروی با انتشار نشریه و جزوه در توضیح نقطۀ نظرهای خود هدفهای واقعی خود را بیان کرد و خود را ادامه دهندۀ راه خلیل ملکی معرفی کرد.

در سالهای سیاه پس از یورش رژیم به حزب ما که توده ای ها در زندانهای رژیم قرون وسطایی برای دفاع از انقلاب مردم زحمتکش ایران و برای دفاع از اصول اساسی حزب طبقه کارگر زیر شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بودند. بابک امیرخسروی که خود را دنباله رو راه خلیل ملکی معرفی می کرد برای اینکه دشمنی طبقاتی خود با حزب طبقه کارگر و جنبش کارگری و نمایندگان آن را به محافل ضدکمونیستی و ارتجاع حاکم نشان دهد. در خدمت خیانتکاران به انقلاب مردم میهن ما قرار گرفت و سپس در ارتباط با محافل اطلاعاتی و امنیتی رژیم، همکاری با روزنامه "اطلاعات" را برای اتهام زدن و پرونده سازی علیه حزب توده ایران و رهبران طبقه کارگر در پیش گرفت و کوشید تا خیانت سران رژیم به امر تودۀ مردم، کشتن مبارزان توده ای زیر شکنجه و اعدام مبارزان راه آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی را در زندانهای رژیم در برابر افکار عمومی توجیه کند.

نمونه های دیگر از همکاری های پلید او با محافل اطلاعاتی و امنیتی رژیم از جمله مطرح کردن پرسش های کینه توزانه علیه رفیق نورالدین کیانوری در نقش پلیس برای بازجوها و شکنجه گران رژیم است که سقوط اخلاقی و سیاسی این فرد را برملا می کند.

مورد دیگر از این همکاری ارائه نوار ضبط گفتگو با رفیق ایرج اسکندری مترجم کتاب "سرمایه" اثر بزرگ کارل مارکس به مقامات امنیتی رژیم است که این نوار ضبط ، زیر نظر عبدالله شهبازی مزدور ساواکی رژیم بصورت خاطرات ایرج اسکندری در کشور چاپ و منتشر می شود.

همچنین توسط دستگاه امنیتی رژیم کتاب قطوری تحت عنوان "خاطرات کیانوری" از 103 نوار کاست بازجویی های رفیق کیانوری در شکنجه گاههای رژیم زیر نظر این مزدور ساواکی رژیم به قصد تحریف حقایق علیه حزب ما تنظیم شده و از طریق دستگاه تبلیغاتی رژیم در انتشارات "دیدگاه" منتشر شده است.

نمونۀ دیگر نقض اصول و موازین سازمانی که در شرایط پس از یورش رژیم به حزب ما تحمیل شد، تعیین اعضای کمیته مرکزی و مشاورین آن در کنفرانس ملی است که به علت نقض اصول لنینی سازمانی در عدم مراعات معیارهای لازم برای عضویت افراد واجد شرایط در کمیته مرکزی ناموفق بود. از جمع 120 نفری افراد شرکت کننده در کنفرانس ملی که کادر فعال سیاسی- سازمانی حزب نبودند و اکثریت مطلق آنان را اعضای ساده تشکیل می دادند، درست نصف آنها، 30 نفر برای عضویت اصلی و 30 نفر برای عضویت مشاور انتخاب شدند که نادرستی آن بزودی آشکار شد.

پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در شرایط سخت مهاجرت عده ای از اعضاء و هواداران حزب و افراد کمیته مرکزی منفعل شده اند و از گردونه خارج شده، به دنبال کارشان رفتند و در نتیجه ترکیب کمیته مرکزی به هم خورد و کار مشترک اعضای باقیمانده آن به علت اختلافات درون حزبی بویژه دربارۀ مشی حزب غیرمقدور گشت. راهی که هیئت اجرایی سابق برای ادامه کاری فعالیت حزب پیدا کرد، تدارک و تشکیل سومین کنگره حزب بود.

سومین کنگره حزب ما تنها مرجعی بود که بویژه در شرایط پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و در لحظات انحلال بخشی از احزاب کمونیستی در جهان حزب را به دور خود گرد آورد. اساسنامه و برنامه و مشی سیاسی و ایدئولوژی و جهان بینی مارکسیسم - لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری حزب ما را تصویب و تثبیت کرد و بر دشواریهای درون حزبی فائق آمد و با اتخاذ مشی علمی اعتماد اعضاء و هواداران حزب را جلب کرد و اعتبار حزب را بالا برد.

و اما در قبال سازشکاری مدعیان حزب ما جا دارد در اینجا به این نکته اشاره کنیم که در جریان انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری رژیم در خرداد ماه 1388، زیر رهبری محافل بورژوایی و عناصر و گروههای سازشکار طیف رنگارنگی از نیروهای خارج از کشور از لیبرالها و هواداران خلیل ملکی و ادامه دهندگان راه او کسانی مانند بابک امیرخسروی و نیروهای ضد انقلاب شکست خورده سلطنت طلب مقیم آمریکا و اروپا تا مدعیان تحت نام حزب ما، با حمایت دولتهای امپریالیستی در اتحادیه اروپا و بویژه محافل لیبوریست اصلاح طلب انگلیس، در مواضع مشترک حمایت از کاندیدهای اصلاح طلبان که نمایندگان یک بخش از بورژوازی بزرگ ایران می باشند، همگی دست در دست هم، متحد در یک صف کنار هم قرار می گیرند.

باید یادآور شد که تلاش همۀ این گروهها و عناصر سازشکار و سمت گیری تبلیغاتی رادیوهای صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، رسانه های اینترنتی و شبکۀ تلویزیونی ماهواره ای، قبل از انتخابات ریاست جمهوری رژیم در این جهت بود تا با گرم کردن تنور انتخابات زمینه را به نفع کاندیدهای اصلاح طلبان مساعد نمایند.

همگی این نیروها چه در داخل کشور و چه در خارج تمام نیروی خود را بکار انداختند تا کاندید نیروهای قشری و محافل حاکمۀ ارتجاعی را با شکست روبرو سازند تا اصلاح طلبان قدرت دولتی را قبضه کنند.

آرزوی همۀ آنها برکناری دولت کنونی از حاکمیت دولتی و روی کار آمدن یک دولت میانه رو و معتدل نظیر دولت خاتمی بود که بتواند منافع سرمایه داری ایران را در داخل و خارج از کشور تامین و تضمین کند.

باید گفت موضع و دید طبقاتی این نیروهای سازشکار وابسته به محافل بورژوایی در جهت حفظ مناسبات فلاکت بار سرمایه داری در نظام اقتصادی وابسته کشور است.

در جریان انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری رژیم، شکست و ناکامی گرایش راست روانه محافل لیبرالی که با تبلیغات گسترده شرکت در انتخابات را در چارچوب رژیم "ولایت فقیه" ضروری می شمردند در این انتخابات نمایان گردید. روشن است اتخاذ چنین موضع گیری سازشکارانه از جانب عناصر سازشکار و مدعی ما به نام حزب توده ایران که در عمل و همکاری با نیروهای سازشکار و خیانتکاران به انقلاب ایران و مرتدین ضد توده ای و بابک امیرخسروی و غیرو در کنار هم در یک جبهه قرار گرفته اند، با برنامه پیشنهادی حزب ما برای تشکیل جبهۀ ضد دیکتاتوری متضاد است. قرار گرفتن در صفوف چنین نیروهایی از باور به رفرم و آشتی طبقاتی و تحول مسالمت آمیز جامعۀ بورژوایی در چارچوب نظام سرمایه داری وابسته به انحصارهای امپریالیستی و بزرگ مالکی در ایران حکایت می کند.

در ارتباط با این موضع گیری متناقض با برنامه و مشی حزب ما که در جهت مخالف شعار محوری حزب ما یعنی طرد حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" است و در سمت گیری سیاسی در جهت سازش با یک بخش سرمایه داری بزرگ عمل می کند. در این زمینه کافی است به خاطر این موضع گیری مدعیان ما این مثال را به یاد آورد که:

بگو دوستت کیست تا بگویم تو کیستی!

چنانکه گفتیم، ما امروز با فعالیت جریان انحرافی زیر نام حزب توده ایران مواجه هستیم که در شرایط کنونی با موضع گیری مضر خود در نشریات حزبی نظرات انحرافی و مشی خود را تبلیغ و ترویج می کند.

ما در اینجا ماهیت جریان انحرافی را شکافتیم تا مبارزان توده ای و دوستان حزب را نسبت به اختلاف میان حزب ما و جریان انحرافی بر سر مشی حزب و ایدئولوژی آن متوجه موضوع کنیم.

اگر چه با تلاش توطئه گرانه عناصر سازشکار ششمین کنگره حزبی این مرجع داوری حزب تشکیل نشد، ولی با این شیوۀ عمل عدم قانونیت فعالیت انحرافی سازشکاران زیر نام حزب توده ایران مسجل شد و نشان داد کسانی که اعتقاد به اصول و موازین سازمانی حزب طبقه کارگر ندارند و از سازمان حزبی تجسمی توطئه گرانه دارند، برنامه و مشی مصوب پنجمین کنگرۀ حزب ما را به ویژه در دو مسئله عمده یکی در مورد مسئله "زمین" و دیگری "تشکیل جبهه ضداستبدادی با نیروهای دموکرات و قشرهای زحمتکش جامعه" لغو کرده اند و ایدئولوژی و جهان بینی حزب ما را زیر پا گذاشته اند و با سمت گیری سیاسی خود طی ده سال گذشته از ششمین دورۀ مجلس رژیم از بهمن ماه 1378 تا دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم در خرداد ماه 1388 با موضع گیری و روش سازشکارانه در مجموع 7 بار در انتخابات فرمایشی رژیم شرکت کرده اند و جانب یک جناح از نمایندگان سرمایه داری بزرگ را گرفتند و همکاری با تشکل های سیاسی آنها را در یک جبهه ممکن و لازم شمردند و با محفل گرایی در مقابل حزبیت عدم صداقت خود را نشان داده اند.

طبیعی است که براساس این سمت گیری سیاسی و موضع گیری سازشکارانه، فعالیت آنها زیر نام حزب ما که گرایش آن در نقطۀ مقابل برنامه و مشی سیاسی و عملکرد حزب ما قرار دارد. اعتبار و قانونیت ندارد و نمی تواند به عنوان سیاست و مواضع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر محسوب شود.

15/4/1389

6/7/2010

----------------------------------

پیوست 1

به رفقای کمیته مرکزی

رفقای گرامی!

همان طور که مطلع اید، نشست اخیر کمیته مرکزی حزب ما تصمیم گرفت تا در جهت برگزاری ششمین کنگره حزب نخستین گام ها را برای تدارک نظری- سیاسی این مهم بردارد.

هیئت سیاسی پیشنهاد می کند تا همه رفقای کمیته مرکزی تا آخر آبان ماه نظرات و پیشنهادات کتبی خود را درباره اسناد و مسایل ضرور برای طرح و بررسی ششمین کنگره به هیئت سیاسی ارسال کنند. بدیهی است که اسنادی همچون برنامه حزب و گزارش کمیته مرکزی به کنگره نیازمند به روز شدن و تدقیق، با توجه به حوادث میان دو کنگره، دارند.

نظرات درباره هرگونه تغییری در اساسنامه مصوب کنگره گذشته، و یا پیشنهاد برای گنجاندن اسناد جدیدی، از جمله درباره مسئله جهانی نولیبرالی وظایف نیروهای معتقد به سوسیالیسم در شرایط کنونی می تواند، راه گشای کار هیئت سیاسی برای تنظیم گروه های کاری و پیش برد کار تدارک کنگره باشد.

با درودهای گرم

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران

تاریخ 16 مهرماه 1386 (8 اکتبر 2007)

----------------------------------

یوست 2

رفقای هیئت اجرایی کمیته مرکزی!

در پیشنهاد فوق ذکر شده است که "رفقای کمیته مرکزی تا آخر آبان ماه نظرات و پیشنهادات کتبی خود را دربارۀ اسناد و مسائل ضرور برای طرح و بررسی ششمین کنگره به هیئت سیاسی ارسال کنند".

درمورد پیشنهاد ذکر شده باید اشاره کرد، رفقای کمیته مرکزی دربارۀ کدام اسناد و پیشنهادات نظرات خود را ارسال کنند. معمولا" باید طرح و یا پیشنهادی برای بحث وجود داشته باشد تا بتوان دربارۀ آن اظهارنظر کرد. آنچه مسلم است وظایف تدارک و تشکیل کنگره بعهدۀ کمیته مرکزی حزب است و برای اینکه کنگره بخوبی تدارک شود باید اسناد و همۀ مسائل ضرور که در کنگره مطرح خواهد شد و کنگره باید روی آن تصمیم بگیرد. باید از قبل در کمیسیون ویژه ای که برای همین منظور تشکیل می شود مورد بررسی قرارگیرد و پس از بحث عمومی درمیان اعضای حزب آماده برای اتخاذ تصمیم در کنگره باشد. به همین منظور در راستای برگزاری ششمین کنگره حزب، در قرار پلنوم کمیته مرکزی (مردادماه 1386) 6 تن از اعضای کمیته مرکزی تعیین شدند تا مقدمات کار تدارک و تشکیل کنگره از جمله مسائل ضرور و اسناد مهمی که باید کنگره روی آن تصمیم بگیرد را برای تدوین و تصویب در کنگره تهیه نمایند.

با این حال درنوشته پیوست نظرخودرا دربارۀ سیاست ومشی کنونی حزب ارسال می دارم.

با درود حزبی

28/مهرماه/1386 – (20/ اکتبر/2007)

----------------------------------

پیوست 3

3/نوامبر/2007

شعبۀ تشکیلات حزب توده ایران!

به دنبال تصمیم پلنوم کمیته مرکزی در جهت برگزاری ششمین کنگره حزب ما در جلسه کمیته مرکزی (مرداد ماه 1386)، 6 تن از اعضای کمیته مرکزی مرکب از رفقا: .....،.....،.....،.....،.....،..... تعیین شدند تا مقدمات کار تدارک و تشکیل کنگره درباره همۀ مسائل مهمی که باید کنگره روی آن تصمیم بگیرد را برای تدوین و تصویب در کنگره تهیه نمایند.

در اجرای این کار طبق عرف معمول در احزاب کارگری و کمونیستی برای اینکه کنگره به درستی تدارک شود و اعضای حزب در تعیین سیاست و مشی حزب دخالت داشته باشند. باید همۀ مسائل حزبی که در کنگره مطرح خواهد شد از برنامه و اساسنامه و مشی حزب گرفته تا امور سازمانی و حتی عملکرد رهبری حزب بعد از پنجمین کنگره حزبی، از قبل در کمیسیون ویژه تدارک کنگره بررسی و جمع بندی شود و پس از بحث و بررسی عمومی در حزب نتیجۀ حاصل از بحث بهمراه پیشنهادات و نظریات اعضاء و هواداران حزب آماده برای اتخاذ تصمیم در کنگره باشد.

در راستای پیشبرد کار تدارک کنگره، و برای جلوگیری از روش های نادرست و ناموجه کسانی که می کوشند در اجرای تصمیم کمیته مرکزی اخلال ایجاد کرده و به اعتبار ارگانهای حزبی لطمه بزنند و نظر خود را به حزب تحمیل کنند، شعبه تشکیلات باید متناسب با وظیفه ای که دارد، شرایط تشکیل کمیسیون ویژه تدارک کنگره را فراهم نماید تا رفقای نامبرده بالا با شرکت در این جلسه وظایف تدارک کار مربوط به تشکیل کنگره حزب را به انجام رسانند.

با درود حزبی

12/آبان ماه/1386

----------------------------------

یوست 4

4/اکتبر/2008

به رفقای گرامی هیئت اجرایی کمیته مرکزی حزب توده ایران!

به شعبۀ تشکیلات حزب توده ایران!

از تشکیل جلسه پلنوم وسیع کمیتۀ مرکزی بجای برگزاری ششمین کنگره حزب که در پلنوم مرداد 1386 کمیته مرکزی پیش بینی شده بود، توسط ........ باخبر شدم. در این باره باید گفت پلنوم کمیته مرکزی در مرداد 1386 فراهم آوردن شرایط لازم برای برگزاری ششمین کنگره حزب را از وظایف مبرم سازمانی خود قرار داد و 6 نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب رفقا: .....،.....،.....،.....،.....،..... را تعیین کرد تا مقدمات تشکیل کنگره و کار تدارک نظری - سیاسی ششمین کنگره را تهیه نمایند.

در راستای تصمیم پلنوم کمیته مرکزی در اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی مورخ 16 مهرماه 1386 (8 اکتبر 2007) به اعضای کمیته مرکزی گفته شد تا همه رفقای کمیته مرکزی نظرات و پیشنهادات خود را دربارۀ اسناد و مسائل ضرور برای طرح و بررسی ششمین کنگره به هیئت اجرایی ارسال کنند. اما متاسفانه از بعد از این اطلاعیه هیچ گونه اقدامی در جهت برگزاری و تشکیل ششمین کنگره در نظر گرفته نشد و در نتیجه انجام امر ضروری تشکیل کنگره که علتش معلوم نیست به هم خورد.

در شرایطی که امکان تشکیل کنگره حزبی وجود دارد. چرا و به چه دلیل در تصمیم تدارک و تشکیل کنگره تجدیدنظر شد؟

با این حال برای شرکت مسئولین حزبی در پلنوم وسیع کمیته مرکزی، پیشنهاد می شود رفیق ......، از مسئولین حزب در سازمان حزبی ...... در این پلنوم شرکت کند.

با درودهای حزبی

4/10/2008