۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

اطلاعیه - درباره فعالیت جریان انحرافی علیه حزب تودۀ ایران

به دنبال اطلاع مورخ 15/4/1389 به مبارزان توده ای و دوستان حزب در مورد عملکرد جریان انحرافی علیه حزب تودۀ ایران که در سایت "راه حزب" اعلام گردیده است. بدین وسیله ما بار دیگر عدم قانونیت جریان انحرافی که زیر نام حزب تودۀ ایران با موضع گیریهای مغایر با مشی سیاسی و برنامه حزب ما نظرات انحرافی و مشی اپورتونیستی خود را تبلیغ و ترویج می کند و با این روش مذموم به اعتبار حزب تودۀ ایران لطمه زده است را به اطلاع می رسانیم تا همه رفقا و دوستان و هواداران حزب و همه نیروهای ملی، دموکراتیک و مترقی را متوجه موضوع کنیم.

درباره موضع گیری ها و فعالیت سیاسی مدعیان حزب ما که می کوشند در راه هدفهای اصلی خود از نام حزب تودۀ ایران سوءاستفاده کنند و با زیرپا گذاشتن ایدئولوژی و مشی سیاسی برنامه حزب ما هیچگونه پیوندی با مشی انقلابی و حال حزب تودۀ ایران ندارند و با وجود اینکه عملأ با گستاخی برنامه ارضی مصوب کنگره حزب ما درمورد مسئله "زمین" و نیز تشکیل جبهه ضد استبدادی با نیروهای دموکرات و قشرهای زحمتکش جامعه ما را کان لم یکن اعلام کرده اند و با موضع گیری متناقض و روش سازشکارانه در جهت مخالف شعار محوری حزب ما یعنی طرد حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" و سمت گیری در جهت سازش با یک بخش سرمایه داری بزرگ در مجموع هفت بار در انتخابات فرمایشی و غیر دموکراتیک رژیم شرکت کرده اند و جانب یک جناح از نمایندگان سرمایه داری بزرگ را گرفتند و همکاری با تشکل های سیاسی آنها را در یک جبهه ممکن و لازم شمردند.

با توجه به این سیاست و موضع گیری های سازشکارانه که هدف آن انجام رفرم در چارچوب نظام حاکم است و با اهداف استراتژیک و تاکتیک برنامه ای حزب ما متضاد می باشد و در عمل هدف استراتژیک برنامه ای حزب ما یعنی لزوم ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک را به موضوعی منتفی شده تبدیل می کند.

به این دلیل های ساده و روشن چون مشی اپورتونیستی جریان انحرافی مخالف با مشی مردمی و اصولی حزب تودۀ ایران است، لذا فعالیت جریان انحرافی زیر نام حزب تودۀ ایران اعتبار و قانونیت ندارد و نمی تواند به عنوان سیاست رسمی و مواضع اصولی حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر ایران محسوب شود.

مدافعین برنامه های اصولی حزب تودۀ ایران برای دگرگونی های بنیادی جامعه ایران

8 مهر ماه 1389

۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

از ایران چه خبر - شهریور ماه ۱۳۸۹

§ در سال گذشته یک میلیون و 287 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 71 میلیون دلار وارد کشور شده است. سه کشور عمده صادر کننده برنج به ایران در سال 88، امارات 46 درصد، پاکستان 31 درصد، هند 21 درصد بوده است. به گزارش فارس قیمت قند در سطح شهر 1400 و قیمت شکر 1200 تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته است. (جمهوری اسلامی 15/5/89)

§ ایران با حجم واردات 57 میلیاردی در سال 2009 بین 200 کشور در رتبه 41 دنیا، 14 آسیا، وسوم خاورمیانه قرار گرفت. در خاورمیانه ایران پس از امارات و عربستان، سومین وارد کننده بزرگ منطقه به شمار می آید. (جمهوری اسلامی 15/5/89)

این حجم عظیم واردات که ارتباط مستقیم با افزایش درآمدهای نفتی رژیم طی سالهای اخیر داشته است در حالی صورت می گیرد که تخریب تولید داخلی را هدف مستقیم خود قرار داده است.

تأمین منافع سرمایه داری بزرگ تجاری که از ماهیت طبقاتی رژیم "ولایت فقیه" نشأت می گیرد، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. رژیم "ولایت فقیه" با ویران کردن پایه های تولید داخلی در جهت هر چه وابسته تر کردن کشور ما به بازارهای امپریالیستی و تأمین منافع آزمندانه اقلیت کوچک سرمایه بزرگ تجاری، عملاً پای در جای پای سلف خود رژیم شاه گذارد و هرچه بیشتر کشور ما را به انحصارهای امپریالیستی وابسته ساخت.

بدون درهم شکستن رژیم "ولایت فقیه" مردم ایران نه روی آزادی را خواهند دید و نه به استقلال ملی دست خواهند یافت. تنها راه برای دستیابی به آزادی و استقلال پایان دادن به عمر منحوس رژیم "ولایت فقیه" و استقرار حکومت ملی و دموکراتیک، متکی به اراده خلقهای ساکن ایران است.

§ سالانه 15 هزار کانتینر سیگار قاچاق به ایران وارد می شود. (رسالت 15/5/89)

§ علی دهقان کیا عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با موج، تعداد کارگران سراسر کشور را در حال حاضر 10 میلیون نفر اعلام کرد و اظهار داشت: " درحال حاضر 80 درصد از این کارگران مشمول قراردادهای موقت کار هستند." وی نرخ خط فقر در جامعه کنونی ایران را 700 هزار تومان بیان کرد و افزود: " در حال حاضر دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فعلی به میزان 50 درصد فاصله دارد." (روزنامه جمهوری اسلامی 18/5/89)

§ هشدار لیبرالهای وطنی به روحانیت حاکم

"اما باید انذار دهیم که در صورت ادامه ی مقاومت نظام سیاسی کنونی در برابر خواست تغییر و تشدید منازعات بین جامعه مدنی و حکومت، امکان بالقوه ی چرخش شرایط به سوی تحول انقلابی و پیامدهای آن، اجتناب ناپذیر خواهد بود." (22/6/89 شورای فعالان ملی و مذهبی – سایت ایران امروز)

خواست لیبرالی تغییر از درون و استحاله رژیم "ولایت فقیه" کما فی سابق مضمون مشی سیاسی سرمایه داری لیبرال ایران را بازتاب می دهد. انتخابات سال گذشته و سرکوب بی سابقه طرفداران مشی اصلاح از درون، نقطه پایانی بود بر این توهم بورژوا لیبرالی که طی دو دهه اخیر به مشی مسلط اپوزوسیون رژیم "ولایت فقیه" مبدل شده بود. تشدید ترور و اختناق رژیم "ولایت فقیه" از یک سو به حادتر شدن هر چه بیشتر تضادهای درونی رژیم و جامعه منجر می شود و از سوی دیگر به کمرنگ شدن هرچه وسیعتر توهم لیبرالی سازش در میان نیروهای اپوزوسیون می انجامد.

تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری از همه نیروهای طرفدار آزادی و استقلال ملی و استقرار حکومت ملی و دموکراتیک خواست مبرم لحظه کنونی است.

آزادی خواهان ایران متشکل شوید. رژیم "ولایت فقیه" را در هم بشکنید.

§ آفتاب عمر ولایت فقیه بر لب بام

هاشمی رفسنجانی در دیدار با خانواده زندانیان اصلاح طلب گفت: "احکام جابرانه است، حال شما را درک می کنم." (سایت ملی مذهبی – 31/6/1389)

جابرانه بودن احکام بیدادگاههای رژیم "ولایت فقیه" امری نیست که تازگی داشته باشد. در دو دهه پیش از این در تابستان خونین سال 1367 رژیم ارتجاعی "ولایت فقیه" با اعدام هزاران مبارز راه آزادی به جرم دگراندیشی ماهیت واقعی خود را به مردم ایران نشان داد. رویدادی فجیع که بحق از جانب حزب ما فاجعه ملی نامیده شد. مدعیان پیروی از خط امام در دهه 60 (به نقل از نامه منتشر شده مصطفی تاج زاده) با سکوت تائیدآمیز خود در آن سالهای سیاه همدست کسانی شدند که امروز خود گرفتار احکام جابرانه بیدادگاههای رژیم می شوند.

هاشمی رفسنجانی که یکی از شرکت کنندگان اصلی در طراحی سیاست سرکوب و ترور در مورد نیروهای دگراندیش و از جمله حزب توده ایران بوده، امروز خود لب به شکوه می گشاید. عده ای از عناصر واقع بین درون اردوگاه ولایت، بی حاصل بودن استمرار شیوه های حکومتی گذشته را مغایر با منافع رژیم می دانند و یا به گفته رفسنجانی در سخنرانی در دانشگاه مشهد: " قراردادن بسیج و سپاه در برابر مردم" را روشی نادرست می دانند و به همین منظور تضادهای لاینحل، این اشخاص را به تحرک واداشته است.

غروب آفتاب "ولایت فقیه" از لب بام در آینده ای نه چندان دور برخی از واقع بین ها را به تفکر واداشته است و از جمله اکبر رفسنجانی یکی از این افراد است.

گرامی باد خاطره تابناک شهیدان راه آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی که در تابستان شوم سال 1367 در فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم قرون وسطایی "ولایت فقیه" به شهادت رسیدند.