۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

شماره ۱ ، ۱۰ مهر ماه ۱۳۸۹


ضرورت وحدت عمل و مبارزۀ مشترک علیه رژیم استبدادی "ولایت فقیه"
بررسی وضع کشور در عرصه های مختلف نشان می دهد که رژیم استبدادی "ولایت فقیه" علی رغم عوامفریبی و مانورها، علی رغم دعاوی پر سروصدا و پر لاف و گزافش به علت ماهیت ضد خلقی خود در جامعۀ ایران منفرد شده و می شود و هر دم نیروهای تازه ای علیه آن پای به میدان مبارزه می گذارند.
بزرگترین نقصی که مدتهاست در اپوزیسیون رژیم دیده می شود، تفرقه نیروها، فقدان وحدت عمل و فقدان برنامه و شیوه مشترک پیکار علیه دشمن مشترک است.
حزب ما تشکیل یک جبهه وسیع علیه رژیم دیکتاتوری حاکم که در آن کلیه سازمانها و نیروها، مطبوعات و وسایل تبلیغاتی، اینترنتی، و عناصر گوناگون، به عمل مشترک مبادرت ورزند، وظیفه مبرم همۀ سازمانها و نیروهای آزادیخواه و مترقی می داند.
روشن است که منظور از جبهه ضد دیکتاتوری، وحدت سازمانی یا وحدت مرامی نیروها و عناصر ضد رژیم نیست. در شرایط کنونی علیه رژیم موجود نیروهای متعلق به طبقات مختلف و گاه متضاد (از سرمایه داری گرفته تا طبقه کارگر) با انگیزه های خاص خود، با راه حل های خود، با شیوه های مبارزۀ خود و با عرصه های ویژۀ مبارزه خویش وارد عمل شده اند و می شوند و حزب ما نه این نیروهای رنگارنگ را به وحدت سازمانی و مرامی با خود فرا می خواند و نه خود قصد آن را دارد که استقلال مرامی یا سازمانی خود را از دست بدهد.
چنین مطلبی ابداً مطرح نیست. آنچه مطرح است، تنها وحدت عمل این نیروها، برای یک هدف واحد، برای یک دوران معین با حفظ استقلال و نظریات خود و حتی با حفظ حق انتقاد خویش به دیگر نیروهای اپوزیسیون است.
تنها انتقادات مبتنی بر وحدت عمل، انتقاد خصمانه نیست بلکه بحث مشخص و ثمربخش دو نیروی متحد است که مایلند جبهۀ مشترک را در نبرد مشترک به سود نیروهای مشترک تقویت کنند.
خود نیروهایی که وارد وحدت عمل شدند، بعداً برنامه مشترک کار خود را براساس توافق معین خواهند کرد. حزب ما اکنون تنها یک چیز می گوید:
باید علیه استبداد با هم وارد وحدت عمل شد. باید در اثر مساعی روشنگرانه نیروهای اپوزیسیون، حتی طبقات و قشرهای بالایی جامعه که به نحوی از سیاست رژیم "ولایت فقیه" زیان می بینند، بیش از پیش دریابند که غارتگری و ماجراجویی این رژیم منافع آنها را به خطر می اندازد و این رژیم بدترین رژیمی است که ایران می تواند داشته باشد.
این رژیم با تامین کامل منافع سودجویانۀ کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان، تنها اغراض قدرت طلبانه، سودورزانه و آزمندانه نیروهای ارتجاعی و قشری و دارودستۀ ولی فقیه و انصارش را محور تشخیص و تصمیم گیری خود قرار می دهد.
امر ضرور ایجاد یک جبهه ضد دیکتاتوری روندی طولانی است. ما اکنون در مرحله آغاز این کار هستیم و برآنیم که شرایط عمومی در ایران دمبدم برای تحقق چنین وحدت عملی مهیا خواهد شد.
این وضع (بالقوه) را تنها با وحدت عمل همه جانبه می توان به یک امر بالفعل مبدل ساخت. در انتظار معجزۀ خودبخودی نباید نشست.
ما از همه رفقا از همۀ دوستان و همه مبارزان ضد رژیم، از همۀ کسانی که از روشن بینی در مبارزه و سیاست برخوردارند، می خواهیم که با تمام نیرو و تمام احساس و منطق خود در این راه بکوشند. این تنها وظیفه ما نیست. این وظیفۀ هر ایرانی میهن پرستی است که کشور را از فاجعۀ کنونی نجات دهد و به ندای وحدت عمل رزمندگان ضد رژیم "ولایت فقیه" پاسخ مساعد گوید.
ما برای همۀ نیروها و عناصر مخالف رژیم دیکتاتوری "ولایت فقیه" در اجرای این وظیفه ضرور آرزوی توفیق داریم و امیدمندیم که جنبش انقلابی کشور ما به پیروزی قطعی بر رژیم دست یابد و دیو استبداد را از سر راه پیشرفت و ترقی ایران بردارد.
___________________________

توضیحی دربارۀ انتشار "مردم"

در سایت "راه حزب" تا کنون توضیحات فراوانی در قبال روش مذموم کسانی که به نام حزب توده ایران زیر پوشش "نامه مردم" عقاید و نظرات انحرافی را تبلیغ و ترویج می کنند، داده شده است.
باید یادآور شویم یکی از بزرگترین وظایف حزب تودۀ ایران از نخستین روز تاسیس حزب مبارزۀ آشتی ناپذیر علیه جریانهای انحرافی در جنبش انقلابی و کارگری ایران بوده است.
در راه اجرای این وظیفه، برای نشر نظریات حزب در جامعه در چنین شرایطی نخستین شمارۀ "مردم" منتشر می شود و طبق برنامه و مشی حزب توده ایران عمل می کند.
ما مبارزان توده ای بر پایۀ اصول و موازین حزب طبقه کارگر انتشار "مردم" را به دلیل نقض تصمیم تشکیل ششمین کنگره حزبی و نیز زیر پا گذاشتن مصوبات حزب از جانب سازشکاران و عناصر وازده که هیچ گونه پابندی به مشی سیاسی و برنامه حزب ندارند، حق خود می دانیم و برآنیم که برای تقویت و ادامۀ خط اصلی سیاسی حزب، این کار را به طور پیگیر باید ادامه داد و از طریق افشاگری همه جانبۀ سیاسی کارگران و زحمتکشان را نسبت به مناسبات طبقات اجتماعی و سیر تحول جامعه آگاه کرد.
___________________________

اطلاعیه

درباره فعالیت جریان انحرافی علیه حزب تودۀ ایران

به دنبال اطلاع مورخ 15/4/1389 به مبارزان توده ای و دوستان حزب در مورد عملکرد جریان انحرافی علیه حزب تودۀ ایران که در سایت "راه حزب" اعلام گردیده است. بدین وسیله ما بار دیگر عدم قانونیت جریان انحرافی که زیر نام حزب تودۀ ایران با موضع گیریهای مغایر با مشی سیاسی و برنامه حزب ما نظرات انحرافی و مشی اپورتونیستی خود را تبلیغ و ترویج می کند و با این روش مذموم به اعتبار حزب تودۀ ایران لطمه زده است را به اطلاع می رسانیم تا همه رفقا و دوستان و هواداران حزب و همه نیروهای ملی، دموکراتیک و مترقی را متوجه موضوع کنیم.
درباره موضع گیری ها و فعالیت سیاسی مدعیان حزب ما که می کوشند در راه هدفهای اصلی خود از نام حزب تودۀ ایران سوءاستفاده کنند و با زیرپا گذاشتن ایدئولوژی و مشی سیاسی برنامه حزب ما هیچگونه پیوندی با مشی انقلابی و حال حزب تودۀ ایران ندارند و با وجود اینکه عملأ با گستاخی برنامه ارضی مصوب کنگره حزب ما درمورد مسئله "زمین" و نیز تشکیل جبهه ضد استبدادی با نیروهای دموکرات و قشرهای زحمتکش جامعه ما را کان لم یکن اعلام کرده اند و با موضع گیری متناقض و روش سازشکارانه در جهت مخالف شعار محوری حزب ما یعنی طرد حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" و سمت گیری در جهت سازش با یک بخش سرمایه داری بزرگ در مجموع هفت بار در انتخابات فرمایشی و غیر دموکراتیک رژیم شرکت کرده اند و جانب یک جناح از نمایندگان سرمایه داری بزرگ را گرفتند و همکاری با تشکل های سیاسی آنها را در یک جبهه ممکن و لازم شمردند.
با توجه به این سیاست و موضع گیری های سازشکارانه که هدف آن انجام رفرم در چارچوب نظام حاکم است و با اهداف استراتژیک و تاکتیک برنامه ای حزب ما متضاد می باشد و در عمل هدف استراتژیک برنامه ای حزب ما یعنی لزوم ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک را به موضوعی منتفی شده تبدیل می کند.
به این دلیل های ساده و روشن چون مشی اپورتونیستی جریان انحرافی مخالف با مشی مردمی و اصولی حزب تودۀ ایران است، لذا فعالیت جریان انحرافی زیر نام حزب تودۀ ایران اعتبار و قانونیت ندارد و نمی تواند به عنوان سیاست رسمی و مواضع اصولی حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر ایران محسوب شود.
مدافعین برنامه های اصولی حزب تودۀ ایران برای دگرگونی های بنیادی جامعه ایران
8 مهر ماه 1389
___________________________

جلوه هایی از هرج و مرج اقتصادی و سیاسی رژیم

• "بخش خصوصی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به سیستم بانکی دارد.... دولت در حال حاضر حدود بیست هزار میلیارد تومان به صندوق های تامین اجتماعی بدهکار است. بیش از 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه صنعت برق بدهکار است. بسیار بیش از همین مبلغ به پیمانکاران حوزه نفت و گاز بدهکار است.... این ها جدای از بدهی هایش به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی است."
(جمهوری اسلامی، 15/6/89)
• مدیر عامل بانک ملی تاکید کرد: درصورت نیاز آنقدر ارز تزریق می کنیم تا دوباره به نرخ مصوب بازگردد. فعالان اقتصادی می توانند با مراجعه به بانک ها، ارز را به قیمت مصوب دولتی پیش خرید کنند. (رسالت 10/7/1389)
• همچنین مانند روز سه شنبه به افراد عادی حداکثر 2 هزار دلار و به صرافی های مجاز تا سقف 200 هزار دلار فروخته می شود. (جمهوری اسلامی 15/7/1389)
• رئیس شورای بازرگانی ایران در دوبی گفت:
بانک های امارات از گشودن خطوط اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند و اجازه نقل و انتقال پول بین دو کشور را نمی دهند. در نتیجه این عمل مبادلات تجاری میان امارات و ایران تقریبا به مرحله «توقف کامل» رسیده است.
(رسالت 21/7/1389)
• رئیس سازمان جنگلها خبر داد: اراضی اشخاصی که در پی اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تصرف شده، به آنان مسترد می شود. (منظور در انقلاب سفید شاهانه است)
(روزنامه قدس 19/7/1389)
• 50 درصد زنان بیکار هستند. نرخ بیکاری زنان از 8/16 درصد سال 88 به 25 درصد در بهار 89 افزایش یافت و تعداد زنان بیکار از 741 هزار نفر به 1 میلیون و 231 هزار نفر رسیده است. (ابراراقتصادی 4/7/1389)
• رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: زمین خواری به یکی از مهم ترین عامل فساد در کشور تبدیل شده است.
(فارس 23/7/1389)
• ولایت فقیه یعنی چی؟.... بله در مقام بحرانی باید یک نفر حرف آخر را بزند.... اگر مدیر نباشد نظام از هم پاشیده می شود.
آخوند مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز (رسالت 16/6/1389)
___________________________

معنای وعدۀ خودکفایی سران رژیم به مردم

• "پیش بینی می شود که در سال 2010 ایران درحدود 2 میلیون تن گندم وارد کند و در سال 2010 درحدود 8/4 میلیون تن برنج، ذرت، جو و حبوبات وارد کند.
(گزارش فائو سازمان جهانی کشاورزی – ایلنا، خبرگزاری کار ایران 14/7/1389)
• 110 درصد رشد در واردات 4 ماهه شکر- از ابتدای سال جاری بیش از 541 هزار تن قند و شکر به ارزش 216 میلیون دلار به ایران وارد شده.
(ابرار اقتصادی 21/6/1389)
• عباسی کارشناس کشاورزی، نیاز ذرت مورد نیاز دام و طیور کشور را حدود 6 میلیون تن دانست و خاطر نشان کرد: 2 میلیون تن ذرت در کشور تولید شده و بقیه آن باید از خارج وارد شود. به گفته وی پیش بینی ذخیره سازی 30 هزار تن گوشت مرغ، 50 هزار تن گوشت قرمز، 600 هزار تن ذرت و 400 هزار تن جو در کشور شده است.
(خبرگزاری فارس 23/7/1389)
___________________________

قابل توجه طرفداران "دولت ملی" احمدی نژاد در سایت "عدالت"

«ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور است که امروزه به شرکت های شبه دولتی شهرت یافته است.» بسیاری از سهام شرکت های بزرگ به سهام عدالت و شرکت های شبه دولتی واگذار شد؛ در حالی که باید در فرصت مناسب دولت اجازه می داد بخش خصوصی تقویت شود و بخشی از این تصدی ها را برعهده گیرد.
دیوان محاسبات اعلام کرد که فقط 36 درصد از اهداف پیش بینی شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق شده است و 64 درصد هم عدم تحقق در اجرای این قانون دیده می شود.
دیوان محاسبات در عین حال تاکید کرده است که 22 درصد از واگذاری ها هم به شبه دولتی ها واگذار شده و فقط 14 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
(دنیای اقتصاد 20/7/1389)
___________________________

قابل توجه آقای هوشنگ امیراحمدی دبیر شورای ایرانیان مقیم آمریکا و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رژیم
"هویت جاسوسی 27 نفر از شرکت کنندگان در همایش ایرانیان خارج کشور محرز شده است. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص درباره شورای ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرده است.
(ستون جهت اطلاع، جمهوری اسلامی 19/7/1389)

rahehezb.blogspot.com