۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

شماره 13 ، 17 دی ماه 1391
آنهایی که نقش بر آب می زنند
بطوریکه رفقا و دوستان حزب ما می دانند ما در همان آغاز راجع به انحرافی که در حزب انجام گرفت، طی بیانیه ای در مورخ 18 خرداد ماه 1388 و اطلاعیه مهرماه 1389، عملکرد مخرب جریان انحرافی و گرایش آن به سوی سازش با جناحی از حاکمیت رژیم زیر نام حزب تودۀ ایران را به اطلاع مبارزان توده ای، هواداران و دوستان حزب رساندیم. دربارۀ عملکرد جریان انحرافی دراینجا ما به خصلت عمومی این جریان انحرافی که در سال های اخیر از جانب عناصر سازشکار در نشریه "نامه مردم" منتشر و تبلیغ می شود بطور خلاصه اشاره می کنیم.
عملکرد عناصری که گام در راه رفرمیسم گذارده اند نخست با شرکت در انتخابات مجلس ارتجاع درسال 1378 و حمایت از کاندیدهای جبهه دوم خرداد و سپس با شرکت مکرر در انتخابات رژیم و حمایت از خاتمی و دولت او در هشتمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم که عمدتا ماهیت لیبرالی داشت آغازمی شود و بعد دیدیم با حمایت از معین کاندیداصلاح طلبان در نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، با اعلام پشتیبانی معین از رفسنجانی این حمایت به نفع رفسنجانی بدل می شود.
در جریان دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم عناصر سازشکار در جلسه شورای پارلمان اتحادیه اروپا با عمال امپریالیسم دیدار و گفتگو می کنند. با درنظر گرفتن عملکرد شورای پارلمان اروپا در جریان انتخابات خرداد 88 و انتظار همکاری با آنها، عناصر سازشکار با نمایندگان شورای پارلمان کنار آمده و در کارزار انتخاباتی با اعلام حمایت از کاندیدهای اصلاح طلبان و لیبرال ها به نفع موسوی و کروبی در انتخابات شرکت می کنند.
سازشکاران حساب هایی برای خود داشتند. آنها تصور می کردند می توانند در کنار نیروهای اصلاح طلب در کشور به فعالیت خرابکارانه خود بنام حزب تودۀ ایران ادامه دهند. آنها چمدانشان را به صوب ایران بسته بودند. ولی در این میان ارتجاع مهلت نداد. پس از برخورد ارگان های سرکوبگر علیه معترضین به انتخابات و سرکوب جریان خرداد 88 عناصر سازشکار انتظار آن را نداشتند که روحانیت حاکم پس از ضرباتی که در جریان خیزش مردم در خرداد 88 به حیثیت و اعتبار آن وارد شده دست به  تعرض بزند. جو حاکم بر کشور پس از سرکوب جریان خرداد 88 نشان دهندۀ عدم درک سازشکاران از جریان داخل کشور بود که با ساده لوحی خاصی در نشریه "نامه مردم" شکست ارتجاع در پای صندوق رای را تبلیغ می کردند. و مسخره تر از این در آن شرایط مطرح ساختند که کارگران نفت در مبارزۀ انتخاباتی میان دو جناح حاکم بورژوازی از کاندیدای اصلاح طلب پشتیبانی نماید.
تشابه این نوع موضع گیری های انحرافی را در فعالیت عناصر سازشکار به وفور می توان دید. در همان موقع که عناصر سازشکار اعضاء و هواداران حزب را در خارج از کشور برای رای دادن به کاندیدهای اصلاح طلب به سفارتخانه های رژیم می کشاندند. ما به آنان گفتیم که خودتان هم باید برای رای دادن به سفارت بروید تا در عمل نشان دهید که حرف هایتان توخالی نیست. اما آنان نرفتند. درعمل ثابت شد که آنها به حرف خودشان هم اعتقاد ندارند. کسانی که به این آسانی زیر حرف خود می زنند و درعین حال درکی از مسایل جامعه ایران و تصوری از حزب طبقه کارگر ندارند. آنها عناصر وازده و متزلزلی هستند که هجوم و ضربه دشمن به حزب این زمینه را برای آنها فراهم کرد تا برای خالی کردن عقده های ناشی از ضعف خود به جان حزب افتاده و از درون به حزب ضربه بزنند تا شاید حزب را از مسیر اصلی خود دور کنند. آنها زیر نام دروغین حزب ما همچنان به فعالیت خرابکارانه علیه حزب ما ادامه می دهند و هم اکنون با علم کردن منشور جنبش سبز می کوشند نیروهای ضد رژیم را به دنباله روی بخشی از سرمایه داری وابسته سوق دهند.
اکنون سوال اینجا است که چه عاملی شرایط گفتگو با شورای اتحادیه اروپا را سبب شده بود و به چه علت عناصر سازشکار به نام حزب تودۀ ایران در آن شرکت کردند؟ در جلسه شورای پارلمان اروپا چه مطالبی مطرح بوده است؟ البته ما اطلاعی از مطالب مطروحه در جلسه نداریم. ما تردید نداریم که حقیقت این گفتگو دیر یا زود آشکار خواهد شد. علاوه براین هفت بار شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم که این افراد تحت نام حزب تودۀ ایران اعلام کردند چه هدفی را تعقیب می کرد؟
با شواهدی که ما از عملکرد عناصر سازشکار ارائه دادیم می توان گفت هدف عناصر انحرافی از شرکت در انتخابات رژیم و دنباله روی از جناحی در حاکمیت، ائتلاف با بخشی از نیروهای بورژوازی بزرگ وابسته چون اصلاح طلبان بود.
عناصر سازشکار که خصلت کارگری حزب ما را درک نکرده اند با خط مشی سیاسی حزب ما که در جهت دفاع از منافع زحمتکشان و در راه پیروزی طبقه کارگر و متحدان آن بر طبقات حاکمه ارتجاعی و استثمارگر و استقرار حکومت ملی تنظیم شده است موافق نبوده و نیستند. آنها قصد داشتند با سوق دادن حزب به سمتی مغایر با هدف ها و اصول ایدئولوژیک آن حزب ما را به راه سازش با بورژوازی و رفرمیسم بکشانند. این عناصر به علت انحراف از برنامه و خط مشی سیاسی تدوین شده کنگره حزب و پیروی از یک خط مشی اپورتونیستی دنباله روی از بورژوازی و مخالفت با تصمیم برگزاری کنگره حزبی با اینکه این تصمیم مورد تائید اکثریت کمیته مرکزی قرار گرفته بود. از برگزاری کنگره سرباز زدند و از راه حزب و مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر منحرف گردیدند و عملا عضویت خودشان را در حزب نفی نمودند. تصادفی نبوده و نیست که آنها دربارۀ مسئله زمین عقایدی مخالف با مصوبات حزب داشتند و آن را در دنیا اینترنتی تبلیغ می کردند. در گذشته اثبات اینکه این اشخاص دارای عقاید انحرافی مغایر با عقاید مورد قبول حزب هستند برای کسانی که از نزدیک وارد جریان نبودند مشکل بود. وقتی سازشکاران دربارۀ مسئله بسیار مهم "زمین" در کشور ما در کنار زمین داران بزرگ قرار می گیرند و در رابطه با متحدین طبقه کارگر و ماهیت طبقاتی دولت بورژوایی خاتمی و از جمله و بخصوص حمایت در عمل از جریان های بورژوازی وابسته چون اصلاح طلبان و شورای جنبش سبز در موضع سرمایه داری وابسته ایستاده اند و دارای عقایدی مخالف با مصوبات حزب هستند و با تبلیغ نظرات انحرافی خود مشی اپورتونیستی دنباله روی از بورژوازی را بعنوان مشی سیاسی حزب تودۀ ایران در نشریه غصب شدۀ کنونی "نامه مردم" به خوانندۀ ایرانی القاء می کنند. آنهایی که با اعمال ضد حزبی خود می کوشیدند و همچنان می کوشند تا شاید حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر را به یک حزب رفرمیست تبدیل کنند و به سازش با بورژوازی و دنباله روی از آن بکشانند.این عناصر چگونه می توانند موافق وظایف عضو حزب مندرج در اساسنامه حزب؛ "مبلغ مرام و مشی حزب باشند و برای تحقیق آن مبارزه کنند." (اساسنامه حزب ماده 4 بند الف) سازشکاران در عین آنکه فعالیت خرابکارانه خود را علیه حزب ادامه می دهند. حال می کوشند ضرورت اتحاد حول منشور جنبش سبز را درون حزب و نیروهای ضد رژیم رسوخ دهند.
روشن است که هر مبارزه توده ای که بخواهد وظایف تبلیغی و سازمانی خود را آگاهانه انجام دهد. باید موضع گیری سیاسی و روشی که در نقطه مقابل برنامه و مشی سیاسی و عملکرد حزب قرار دارد و با ماهیت برنامه و خط مشی و روش سیاسی حزب ارتباطی ندارد را بکلی کنار گزارد و این مسئله را با دقت کامل موشکافی نماید.
منظور از روش سیاسی، تاکتیک حزب است و یا بعبارت دیگر، خط مشی و شیوه های فعالیت سیاسی است که مراجع رسمی حزب نسبت به وظایف حزب در برنامۀ حزب معین نموده است.

مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. در اين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم در هسته های مخفی حزبی متشكل شويد.

از ایران چه خبر

 · وزیر اقتصاد و دارایی در جشنواره ملی پسته در سیرجان اظهار داشت: "آیا عده ای باید ارز 1226 تومان بگیرند و گندم به ایران وارد کنند و بعد با بیش از 3 هزار تومان صادرکنند." (رسالت 20/8/91)
صدور کالای غیرنفتی از جمله مواد خوراکی و گیاهی برنامه دولت برای برون رفت از بحران کنونی در کشور بود که سال هاست در کشور اجرا شده است. هم اکنون در شرایط بحران اجتماعی - اقتصادی و ادامۀ تحریم علیه رژیم، بازرگانان و تجار غارتگر از راه دادوستد کالا مبالغ کلانی به جیب می زنند. حال نهاد توسعه صادرات وابسته به وزارت اقتصاد برای جلوگیری از صادرات اقلامی مانند گندم و شکر و .... بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده است و گمرک از صادرات اقلام ذکر شده جلوگیری می کند. به گفته وزیر اقتصاد، این بخشنامه موجب اعتراض رانت خواران در کشور شده است.
· معاون وزیر نفت از قاچاق سازمان یافته سوخت به خارج از کشور خبر داد و گفت: "درحال حاضر روزانه بین 5 تا 6 میلیون لیتر نفت گاز به خارج کشور قاچاق می شود. سال گذشته مصرف روزانه بنزین در کشور حدود 60 میلیون لیتر بود اما این رقم امروز به حدود 65 میلیون لیتر رسیده است که اگر حدود 2 میلیون لیتر آن به دلیل افزایش تعداد خودروها باشد مابقی آن نشان دهنده قاچاق است. به گفته وی پس از افزایش نرخ ارز و دوباره توجیه پذیر شدن قاچاق سوخت، این اقدام از نظر اقتصادی صرفه پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر هر لیتر نفت گاز یا بنزین به طور متوسط در کشورهای همسایه غربی مابین 5 تا 6 هزار تومان ارزش دارد." (آرمان4/9/91)
بذل و بخشش اموال کشور به مقربان دستگاه خلافت
· "پیشنهاد فروش مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که علاوه بر درآمدزایی و اشتغال زایی بالا دارای اثرات زیادی برای منطقه می باشد باعث تعجب و نگرانی مردم استان اردبیل شده است. این مجتمع به قیمت 1200 میلیارد تومان در معرض فروش قرار داده شده است. مجتمع کشت و صنعت مغان دارای هزاران هکتار زمین مزروعی با امکانات تولیدی های مدرن از جمله کارخانجات قند، شکر، کمپوت و همچنین دریاچه مصنوعی، گاوداری با یکصدهزار راس گاو، باغات 2600 هکتاری با انواع درختان میوه در بهترین موقعیت منطقه زرخیز دشت مغان واقع شده که به عقیده کارشناسان، ارزش هر یک از بخش های این مجتمع چند برابر قیمت اعلام شده می باشد. قبلا نیز مجتمع کشتارگاه صنعتی اردبیل با ظرفیت روزانه کشتار 4 هزار راس دام سبک و 250 هزار راس دام سنگین با 45 هزار متر ساختمان مفید به مبلغ 2.5 میلیارد تومان به دو نفر از مسئولین دو کمیسیون مجلس سابق واگذار گردید که به عقیده کارشناسان این مبلغ فقط قیمت دستگاه های موجود در آن مجتمع بود. (جمهوری اسلامی 10/8/91)
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" ارگان تبلیغی و ترویجی حزب تودۀ ایران را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.
ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.