۱۳۹۳ مهر ۱۶, چهارشنبه

انرژی هسته ای
هم اکنون مسائل هسته‌ای رژیم در داخل و خارج از کشور ما مطرح است و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای با تبلیغات خود نقشی گمراه کننده در افکار عمومی مردم دارند. تبلیغات حاکی از آن است که چون منابع نفت و گاز در کشور ما پایدار نیست پس باید از انرژی هسته‌ای برای تولید نیروی برق استفاده کرد.
قابل توجه است که در این تبلیغات سخنی از سایر منابع انرژی از جمله منابع عظیم گاز طبیعی، انرژی خورشیدی و دیگر انرژی‌های پاک برای تولید برق شنیده نمی‌شود. این گونه تبلیغ، گواه بر مقاصد شوم روحانیون حاکم و محافل ارتجاعی ایران، برای تولید سلاح مرگبار هسته‌ای زیر پوشش استفاده از انرژی هسته‌ای است. رژیم حاکم با چنین هدفی منابع عظیمی از درآمد ملی ما را به هدر می‌دهد‌ و با ایجاد نیروگاه برق هسته‌ای، ما را در عرصه مصرف انرژی هر چه بیشتر به خارج وابسته می‌سازد.
ما ایرانی‌ها دربارۀ انرژی هسته‌ای و خوبی‌ها و بدی‌های آن آگاهی چندانی نداریم. برای آشنایی با فرایند غنی‌سازی اورانیوم و تولید برق از انرژی هسته‌ای از طریق یک فیلم علمی و آگاهی‌بخش، روی شکل زیر کلیک کنید.

http://mnejat.com/filmer/kkt-f-k-small/index.html