۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

31 اردیبهشت ماه 1396
اطلاعیه حزب توده ایران دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه 1396
          مردم میهن ما که خواهان آزادی و دموکراسی و طرد استبداد مذهبی "ولایت فقیه" می‌باشند، با رد صلاحیت کاندید روحانیون حاکم و نیروهای ارتجاعی بمعنای نفی اصل "ولایت فقیه"، در صحنۀ اجتماعی و سیاسی ایران جامۀ عمل پوشاندن. یکی از مهمترین عوامل موثر در جریان انتخابات که به پیروزی علیه محافل حاکمۀ ارتجاعی منجر شد، کشش توده‌های میلیونی به آزادی و دموکراسی و پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی قرون وسطایی زیر پوشش "ولایت فقیه" است.
روشن است که تحقق خواست‌ها و مطالبات بر حق مردم میهن ما بدون الغای اصل "ولایت فقیه" ممکن نخواهد بود.
حزب توده ایران در اسناد برنامه‌ای خود خاطر نشان ساخته است، برای پایان دادن به تضاد عمده جامعه ما یعنی طرد اصل "ولایت فقیه" و جدا کردن دین از حکومت، ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با شرکت سازمان‌های سیاسی دموکراتیک شرط ضرور در راه دستیابی به آزادی و دموکراسی و طرد استبداد مذهبی قرون وسطایی در میهن ما است.

                                       حزب توده ایران
                                                  30 اردیبهشت ماه 1396